Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 37 49 75.51%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 58 63.79%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 37 98 37.76%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 63 57.14%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 36 112 32.14%
812 POLE - Cột điện 36 105 34.29%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
640 TINHTONG 36 54 66.67%
5011 INVERT - Số đảo ngược 36 52 69.23%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 36 59 61.02%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 64 54.69%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 75 46.67%
1000 WALL - Sửa hàng rào 35 136 25.74%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 34 118 28.81%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 34 96 35.42%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 34 146 23.29%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 34 53 64.15%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
576 COMNET - Mạng máy tính 34 56 60.71%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 34 158 21.52%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%
607 MAKERECT 34 108 31.48%