Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 43 75 57.33%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 43 131 32.82%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 43 64 67.19%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 43 70 61.43%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 43 57 75.44%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 42 125 33.60%
814 POLE2 - Cột điện 2 42 160 26.25%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
640 TINHTONG 42 63 66.67%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 42 121 34.71%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 68 60.29%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 41 207 19.81%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 41 241 17.01%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 41 95 43.16%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 41 79 51.90%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 41 109 37.61%
483 DPRUNNING – Tập chạy 41 112 36.61%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 41 134 30.60%
1064 MINSUM - Biến đổi số 40 146 27.40%
827 SEQ - Dãy số 40 127 31.50%
577 ZAM - Kén chồng 40 102 39.22%
1356 WATERFILL - Tràn nước 40 135 29.63%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 40 58 68.97%