Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
364 AWARDS - Trao giải 46 110 41.82%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 46 65 70.77%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 46 75 61.33%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 45 183 24.59%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 178 24.72%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
640 TINHTONG 44 67 65.67%
812 POLE - Cột điện 43 111 38.74%
577 ZAM - Kén chồng 43 108 39.81%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 43 82 52.44%
5026 DAODONG - Đảo dòng 43 55 78.18%
5027 DAOCOT - Đảo cột 43 48 89.58%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 212 19.81%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 106 39.62%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 42 62 67.74%
220 ROTATION - Xoay mảng 42 143 29.37%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 42 148 28.38%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 41 111 36.94%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 63 65.08%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 41 62 66.13%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 41 130 31.54%