Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 29 57 50.88%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 29 37 78.38%
5027 DAOCOT - Đảo cột 29 32 90.63%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 29 33 87.88%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 29 42 69.05%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 29 138 21.01%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 29 84 34.52%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 29 60 48.33%
483 DPRUNNING – Tập chạy 29 69 42.03%
539 HBAODONG – Bao đóng (Bản khó) 28 70 40.00%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 28 106 26.42%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 28 171 16.37%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 28 80 35.00%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 28 101 27.72%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 28 61 45.90%
1411 PILOT - Lái máy bay 28 70 40.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 28 97 28.87%
5036 DELSTR - Xóa xâu 28 32 87.50%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 28 36 77.78%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 28 136 20.59%
1262 LISTAB 28 110 25.45%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 27 68 39.71%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 27 80 33.75%
22 HY015 - Nhìn ra biển 27 58 46.55%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 27 37 72.97%