Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
654 CONSEQ 8 15 53.33%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2238 CONVEX 0 0 -
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1475 CONVOL - Tích chập 31 100 31.00%
2172 COOKIES 0 0 -
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 2 2 100.00%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 93 16.13%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 14 35.71%
3 COPYCAT - Sao chép 275 2224 12.37%
633 COUNT 32 122 26.23%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 95 274 34.67%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
2257 COUNTINGTREE 0 0 -
675 COUNTK 0 4 0.00%
661 COUNTSTR 8 25 32.00%
2092 COUNTTREE 0 0 -
1398 COVER 3 6 50.00%
467 COVER - Mái che 57 165 34.55%
2202 COVERING 0 0 -