Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 96 16.67%
214 CONGRESS - Cuộc họp 65 129 50.39%
1156 CONNECT 13 69 18.84%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
654 CONSEQ 9 16 56.25%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 41 141 29.08%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2238 CONVEX 0 2 0.00%
1133 CONVEX - Đa giác lồi 1 26 3.85%
1475 CONVOL - Tích chập 26 86 30.23%
2172 COOKIES 0 2 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 4 0.00%
1550 COOLMAC - Đồ bảo hộ 1 1 100.00%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 22 225 9.78%
1563 COPRIMESET - Nguyên tố cùng nhau 5 13 38.46%
3 COPYCAT - Sao chép 282 2443 11.54%
633 COUNT 28 102 27.45%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 120 356 33.71%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 126 275 45.82%
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
2257 COUNTINGTREE 0 3 0.00%
675 COUNTK 0 8 0.00%
5121 COUNTSEQ - PHÂN TÍCH SỐ 3 3 100.00%
661 COUNTSTR 8 24 33.33%