#2040. CONTEST - Chọn đội tuyển

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06

Một olympic mới sắp được tổ chức và thầy P. – chủ nhiệm bộ môn Tin đang cần lập một đội tuyển dự thi kì thi này. Đề bài sẽ bao gồm n bài đồ thị và m bài quy hoạch động. Các học trò của thầy P. đều rất giỏi. Nếu em nào biết giải bài đồ thị thì sẽ luôn hoàn thành trong p phút. Nếu em nào biết giải bài quy hoạch động thì sẽ luôn hoàn thành trong q phút. Thầy có một học sinh rất xuất sắc là An – người có thể giải cả bài đồ thị và bài quy hoạch động. Các học sinh còn lại chỉ biết giải bài đồ thị hoặc bài quy hoạch động.

Kì thi sẽ diễn ra trong t phút, hỏi thầy P. cần cử đi ít nhất bao nhiêu học sinh để đảm bảo cả n + m bài đều được giải. Biết rằng mỗi học sinh có thể giải nhiều bài nhưng không hai học sinh nào được giải chung một bài.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T\ (1 ≤T ≤1000) là số lượng test;
  • T dòng sau, mỗi dòng gồm năm số nguyên dương n, m, p, q t\ (1 ≤n, m, p, q, t ≤10 000; p, q ≤t) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test, ghi ra một số nguyên là số học sinh mà thầy P. cần cử đi trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1
10 10 30 30 100
Dữ liệu ra:
7