Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%
483 DPRUNNING – Tập chạy 51 139 36.69%
484 SPLITSTR – Tách xâu 16 76 21.05%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 17 70.59%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 96 219 43.84%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 75 172 43.60%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 33 91 36.26%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 40 61 65.57%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 48 200 24.00%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 60 100 60.00%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 41 130 31.54%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 46 75 61.33%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 185 34.59%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 52 93 55.91%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 16 22 72.73%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 97 323 30.03%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 320 23.44%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 30 91 32.97%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 100 27.00%
504 GOLFYARD – Sân Golf 14 38 36.84%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 26 57 45.61%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 19 53 35.85%