Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
483 DPRUNNING – Tập chạy 37 103 35.92%
484 SPLITSTR – Tách xâu 15 70 21.43%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 6 21 28.57%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 11 35 31.43%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 12 16 75.00%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 60 144 41.67%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 99 177 55.93%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 40 81 49.38%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 26 80 32.50%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 26 37 70.27%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 38 143 26.57%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 44 79 55.70%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 31 103 30.10%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 30 53 56.60%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 61 166 36.75%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 41 78 52.56%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 15 20 75.00%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 74 252 29.37%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 60 231 25.97%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 22 76 28.95%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 16 27 59.26%
504 GOLFYARD – Sân Golf 13 37 35.14%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 18 38 47.37%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 14 45 31.11%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 12 16 75.00%