Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
483 DPRUNNING – Tập chạy 41 114 35.96%
484 SPLITSTR – Tách xâu 32 111 28.83%
485 ECARDGAME – Bốc bài (bản dễ) 8 23 34.78%
486 HCARDGAME – Bốc bài (bản khó) 14 39 35.90%
487 DPANTS – Kiến tha mồi 14 19 73.68%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 82 187 43.85%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 129 225 57.33%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
491 STRPN – Chuyển biểu thức toán học sang RPN 64 155 41.29%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 62 72.58%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 57 202 28.22%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 102 169 60.36%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 54 137 39.42%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 63 103 61.17%
497 HFAMOUS – Người nổi tiếng 98 242 40.50%
498 QQUERY – Truy vấn với hàng đợi 67 110 60.91%
499 RPNHEIGHT – Chiều cao cây biểu thức RPN 34 40 85.00%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 320 31.25%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 92 288 31.94%
502 SALEMON – Buôn dưa lê 47 166 28.31%
503 LLEGENDS – Liên minh huyền thoại 27 58 46.55%
504 GOLFYARD – Sân Golf 26 84 30.95%
505 MAXAREA – Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất 35 78 44.87%
506 RECTCNT – Đếm hình chữ nhật 34 86 39.53%
507 TWOLETTER – Đếm hình chữ nhật chứa 2 ký tự 26 35 74.29%