Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 47 68 69.12%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
329 MK42SUM – Số số hạng 25 53 47.17%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 107 186 57.53%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 77 158 48.73%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 195 639 30.52%
333 MK121AMS – Số Amstrong 10 24 41.67%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 157 222 70.72%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 155 310 50.00%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 70 126 55.56%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 25 116 21.55%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 50 239 20.92%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 18 40 45.00%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 210 35.71%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 184 36.96%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 66 118 55.93%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 52 100 52.00%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 59 108 54.63%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 45 71 63.38%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 52 174 29.89%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 40 94 42.55%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 45 139 32.37%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 49 195 25.13%