Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 48 71 67.61%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 41 72 56.94%
329 MK42SUM – Số số hạng 30 69 43.48%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 141 239 59.00%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 89 188 47.34%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 219 754 29.05%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 28 39.29%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 168 244 68.85%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 161 320 50.31%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 28 119 23.53%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 55 253 21.74%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 17 39 43.59%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 84 251 33.47%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 80 204 39.22%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 71 126 56.35%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 55 105 52.38%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 66 123 53.66%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 49 105 46.67%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 59 90 65.56%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 62 210 29.52%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 48 105 45.71%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 146 33.56%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 56 208 26.92%