Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2266 GRAVELS 0 0 -
2265 BAMBOOS 0 0 -
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
2263 LUCKYNUM 0 1 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 1 0.00%
2261 NUMBER 0 0 -
2260 KSMALLESTSUMS 0 0 -
2259 DELCOL 0 0 -
2258 CUTCAKEE 0 0 -
2257 COUNTINGTREE 0 0 -
2256 NRACE 0 0 -
2255 NLINEUP 0 0 -
2254 NFACTOR 1 1 100.00%
2253 NANTIPRIME 0 0 -
2252 ICAR 0 0 -
2251 NBUY 1 7 14.29%
2250 NBRIDGE 0 0 -
2249 FIRE 0 0 -
2248 DIVISORS 0 0 -
2247 ASSEMBLE 0 0 -
2246 REVIEW 0 0 -
2245 KINVER 0 0 -
2244 GUIDE 0 0 -
2243 FOREVER 0 1 0.00%