Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2275 TILING 0 0 -
2274 TABLE 0 0 -
2273 VANG 0 0 -
2272 NUMBERS 0 0 -
2271 ESTIMATION 0 0 -
2270 BIMAT 0 0 -
2269 TESTLIST1 0 0 -
2268 INSERTAR 0 0 -
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2266 GRAVELS 0 0 -
2265 BAMBOOS 0 0 -
2264 POWERFULARRAY 0 0 -
2263 LUCKYNUM 0 1 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 1 0.00%
2261 NUMBER 0 0 -
2260 KSMALLESTSUMS 0 0 -
2259 DELCOL 0 0 -
2258 CUTCAKEE 0 0 -
2257 COUNTINGTREE 0 0 -
2256 NRACE 0 0 -
2255 NLINEUP 0 0 -
2254 NFACTOR 7 15 46.67%
2253 NANTIPRIME 0 1 0.00%
2252 ICAR 0 0 -
2251 NBUY 1 7 14.29%