Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 61 106 57.55%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 61 217 28.11%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 61 138 44.20%
205 PRODUCT - Tích các số 61 233 26.18%
214 CONGRESS - Cuộc họp 61 124 49.19%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 60 136 44.12%
600 HEIGHT 60 238 25.21%
626 HARMONY 60 109 55.05%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 60 87 68.97%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 60 192 31.25%
217 NUMBERS - Số may mắn 60 113 53.10%
309 TTDTICH – Diện tích 59 140 42.14%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 59 108 54.63%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 59 151 39.07%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 58 142 40.85%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 215 26.51%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 57 98 58.16%
606 CANDY - Chia kẹo 57 132 43.18%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 57 104 54.81%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 57 146 39.04%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 57 115 49.57%
460 ARRAY - Dãy số 57 122 46.72%
248 PHU - Đoạn phủ 57 124 45.97%