Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 69 283 24.38%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
594 SCHOOL - Đường đến trường 68 274 24.82%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 68 162 41.98%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 67 163 41.10%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 67 108 62.04%
451 DPPAINT – Sơn nhà 67 125 53.60%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 66 152 43.42%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 194 34.02%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 66 83 79.52%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 65 122 53.28%
628 POTTERY 65 217 29.95%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 65 237 27.43%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 64 158 40.51%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 64 121 52.89%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 64 215 29.77%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 193 33.16%
217 NUMBERS - Số may mắn 64 124 51.61%
1246 BONUS - Phần thưởng 64 256 25.00%