Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 54 61 88.52%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 54 91 59.34%
606 CANDY - Chia kẹo 54 128 42.19%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 54 119 45.38%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 53 163 32.52%
454 DEMSO - Đếm số 53 116 45.69%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 52 172 30.23%
451 DPPAINT – Sơn nhà 52 90 57.78%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 52 492 10.57%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 52 159 32.70%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 51 99 51.52%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 50 94 53.19%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 50 161 31.06%
308 TTDATE – Ngày tháng 50 128 39.06%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 50 118 42.37%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 50 139 35.97%
680 SUBSTR – Khớp xâu 50 128 39.06%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 50 108 46.30%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 49 149 32.89%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 48 179 26.82%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 48 124 38.71%