Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
199 BOOK - Đọc sách 97 175 55.43%
1443 BOWLING 11 45 24.44%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 2 0.00%
1461 BRACKET 6 45 13.33%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 3 0.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 3 36 8.33%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 9 21 42.86%
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 9 27 33.33%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 109 150 72.67%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
253 BRIDGE - Qua cầu 16 77 20.78%
1038 BRIDGE - Xây cầu 11 25 44.00%
1091 BRIDGES - Cầu khỉ 10 35 28.57%
2163 BROCARD 0 2 0.00%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 378 695 54.39%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 239 677 35.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
2164 BST 0 0 -
396 BTCANDY - Chia kẹo 148 295 50.17%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 0 -
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 68 208 32.69%