Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 198 34.85%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 103 197 52.28%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 78 197 39.59%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 196 15.31%
187 GRID - Bảng số 103 196 52.55%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 77 193 39.90%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 193 33.16%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 66 193 34.20%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
1023 RACE - Đua ngựa 19 192 9.90%
602 KSUM 110 189 58.20%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 92 187 49.20%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 93 187 49.73%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 184 28.26%
1478 BONUS - Phần thưởng 15 184 8.15%
1021 DOLLS - Búp bê gỗ 48 183 26.23%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 69 182 37.91%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 84 181 46.41%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 180 34.44%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 64 180 35.56%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 40 179 22.35%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 57 179 31.84%