Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 52 170 30.59%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 68 105 64.76%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
329 MK42SUM – Số số hạng 26 79 32.91%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 126 221 57.01%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 83 175 47.43%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 242 951 25.45%
333 MK121AMS – Số Amstrong 11 26 42.31%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 199 307 64.82%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 165 348 47.41%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 72 137 52.55%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 27 131 20.61%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 75 393 19.08%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 19 41 46.34%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 114 413 27.60%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 108 300 36.00%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 90 174 51.72%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 54 102 52.94%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 63 113 55.75%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 47 83 56.63%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 49 76 64.47%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 58 193 30.05%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 42 96 43.75%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 49 151 32.45%