Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 44 77 57.14%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 46 93 49.46%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 159 369 43.09%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 109 252 43.25%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 239 41.00%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 127 555 22.88%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 64 156 41.03%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 215 376 57.18%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 154 402 38.31%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 91 186 48.92%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 68 134 50.75%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 192 33.33%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 31 110 28.18%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 53 222 23.87%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 88 220 40.00%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 45 81 55.56%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 63 139 45.32%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 142 354 40.11%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 62 223 27.80%