Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 49 92 53.26%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 100 200 50.00%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 148 429 34.50%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 280 36.07%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 129 583 22.13%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 222 385 57.66%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 156 405 38.52%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 93 188 49.47%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 65 202 32.18%
396 BTCANDY - Chia kẹo 139 278 50.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 100 247 40.49%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 56 99 56.57%
402 PROJECTS - Dự án 230 451 51.00%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 12 21 57.14%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 146 362 40.33%