Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 73 156 46.79%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 119 305 39.02%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 204 484 42.15%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 132 291 45.36%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 124 302 41.06%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 133 640 20.78%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 80 190 42.11%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 218 375 58.13%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 224 49.55%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 132 305 43.28%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 88 164 53.66%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 95 207 45.89%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 11 51 21.57%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 107 258 41.47%
396 BTCANDY - Chia kẹo 129 234 55.13%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 9 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 67 257 26.07%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 119 263 45.25%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 59 113 52.21%
402 PROJECTS - Dự án 218 415 52.53%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 62 139 44.60%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 206 451 45.68%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 94 307 30.62%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 328 596 55.03%