Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
413 MTSEQ - Dãy số 13 46 28.26%
414 BIGSEQ - Dãy số 10 47 21.28%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 8 11 72.73%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 9 17 52.94%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 20 41 48.78%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 139 242 57.44%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 145 261 55.56%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 178 349 51.00%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 38 98 38.78%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 117 302 38.74%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 72 119 60.50%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 102 267 38.20%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 77 258 29.84%
426 DPLATGACH – Lát gạch 60 117 51.28%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 48 102 47.06%
428 DPDIVI – Chia nhóm 44 170 25.88%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 27 61 44.26%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 7 14 50.00%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 10 14 71.43%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 18 64 28.13%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 38 72 52.78%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 12 41 29.27%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 15 35 42.86%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 6 10 60.00%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 27 132 20.45%