Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
607 MAKERECT 53 170 31.18%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 98 169 57.99%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 69 168 41.07%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
11 HY004 - Điểm tâm 52 165 31.52%
1477 XQUERY - Truy vấn 16 165 9.70%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%
467 COVER - Mái che 57 165 34.55%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 165 18.18%
199 BOOK - Đọc sách 92 164 56.10%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 88 160 55.00%
604 C3 48 160 30.00%
606 CANDY - Chia kẹo 70 160 43.75%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 49 158 31.01%
1344 DMAZE 15 158 9.49%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 5 158 3.16%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 65 155 41.94%
580 NUMBERS - Đếm số 37 155 23.87%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 153 30.07%
509 ITQMAX – Truy vấn Maximum 76 153 49.67%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 152 45.39%
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%