Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 86 133 64.66%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 87 133 65.41%
308 TTDATE – Ngày tháng 52 132 39.39%
543 SPANNING – Cây khung 54 131 41.22%
606 CANDY - Chia kẹo 56 131 42.75%
628 POTTERY 44 130 33.85%
467 COVER - Mái che 45 130 34.62%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 33 129 25.58%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 31 127 24.41%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
827 SEQ - Dãy số 38 125 30.40%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 25 124 20.16%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 55 124 44.35%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
565 EVA - Sơ tán 64 123 52.03%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 123 56.10%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
214 CONGRESS - Cuộc họp 59 122 48.36%
604 C3 39 121 32.23%
879 ABREC 19 121 15.70%
220 ROTATION - Xoay mảng 39 121 32.23%