Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 46 79 58.23%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 50 101 49.50%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 174 389 44.73%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 116 260 44.62%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 98 261 37.55%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 129 583 22.13%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 219 380 57.63%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 111 228 48.68%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 156 405 38.52%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 92 187 49.20%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 64 199 32.16%
396 BTCANDY - Chia kẹo 139 278 50.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 99 243 40.74%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 55 95 57.89%
402 PROJECTS - Dự án 229 450 50.89%
403 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 9 18 50.00%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 69 152 45.39%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 146 362 40.33%