Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 40 70 57.14%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 40 80 50.00%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 100 231 43.29%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 455 24.62%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 145 42.76%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 169 274 61.68%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 107 266 40.23%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 67 133 50.38%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 64 128 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 52 148 35.14%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 30 107 28.04%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 44 80 55.00%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 60 134 44.78%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 339 39.53%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 200 30.00%