Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2225 CACTUS 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
2223 ALBINUTA 0 0 -
2222 TRANSLATE 0 0 -
2221 TINHTONG 0 1 0.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
2219 PALIND 2 2 100.00%
2218 HANOI 0 0 -
2217 BDT 0 0 -
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2215 OANTUTI 3 6 50.00%
2214 NICE 0 0 -
2213 BELAMTOAN 0 0 -
2212 ROCKGAME 0 0 -
2211 DWARVES 0 0 -
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
2208 SHUFFLE 0 3 0.00%
2207 RATIONAL 0 1 0.00%
2206 KEYLOGGER 3 26 11.54%
2205 COLLATZ 2 6 33.33%
2204 SHPROB 0 0 -
2203 FUNCTION 0 0 -
2202 COVERING 0 0 -
2201 WIZARDS 0 0 -