Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2219 PALIND 3 3 100.00%
2218 HANOI 0 2 0.00%
2217 BDT 0 3 0.00%
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2215 OANTUTI 3 6 50.00%
2214 NICE 0 2 0.00%
2213 BELAMTOAN 0 2 0.00%
2212 ROCKGAME 0 3 0.00%
2211 DWARVES 0 2 0.00%
2210 COUNTINGSHEEP 3 10 30.00%
2209 TETEXERCISE 4 7 57.14%
2208 SHUFFLE 0 5 0.00%
2207 RATIONAL 0 5 0.00%
2206 KEYLOGGER 2 14 14.29%
2205 COLLATZ 1 3 33.33%
2204 SHPROB 0 3 0.00%
2203 FUNCTION 0 1 0.00%
2202 COVERING 0 2 0.00%
2201 WIZARDS 0 2 0.00%
2200 SANDWICH 0 2 0.00%
2199 MARATHON 0 2 0.00%
2198 GEESE 0 2 0.00%
2197 BAKING 0 2 0.00%
2196 SOF 0 2 0.00%
2195 MILLIONAIRE 0 2 0.00%