Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
442 DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 60 145 41.38%
454 DEMSO - Đếm số 60 135 44.44%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 60 87 68.97%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 59 71 83.10%
309 TTDTICH – Diện tích 59 144 40.97%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 146 40.41%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 59 90 65.56%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 59 99 59.60%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 58 84 69.05%
5036 DELSTR - Xóa xâu 58 72 80.56%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 58 116 50.00%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 239 24.27%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 57 96 59.38%
308 TTDATE – Ngày tháng 57 142 40.14%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 57 541 10.54%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 56 177 31.64%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 56 208 26.92%
636 MAXDIFF 56 79 70.89%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 185 29.73%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 55 105 52.38%