Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2201 WIZARDS 0 0 -
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
2202 COVERING 0 0 -
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
2203 FUNCTION 0 0 -
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 0 5 0.00%
2204 SHPROB 0 0 -
669 AURORA 0 0 -
1182 HILLWALK - Leo đồi 0 0 -
1439 SURGERY - Phụ mổ 0 7 0.00%
2207 RATIONAL 0 1 0.00%
2208 SHUFFLE 0 3 0.00%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
674 BINHLUAN 0 2 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
675 COUNTK 0 4 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
2211 DWARVES 0 0 -
2212 ROCKGAME 0 0 -
2213 BELAMTOAN 0 0 -
2214 NICE 0 0 -
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
2217 BDT 0 0 -
2218 HANOI 0 0 -
2221 TINHTONG 0 1 0.00%