Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5058 CANDY - Chia kẹo 14 15 93.33%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
2305 CANVAS 0 1 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 4 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1321 CARPET 2 10 20.00%
1285 CARS - Ô tô 10 12 83.33%
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
191 CASTING - Chọn vai 98 249 39.36%
2192 CATDOG 0 0 -
201 CATS - Mèo đuổi chuột 86 133 64.66%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
698 CD2B05 - Số đẹp 19 36 52.78%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 101 37.62%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 27 52 51.92%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
705 CD2B15 - Tổ hợp 12 80 15.00%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%