Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
380 CALFTEST - Thi Nghé 154 331 46.53%
5087 CANDIA - Cân đĩa 17 31 54.84%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
606 CANDY - Chia kẹo 91 184 49.46%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 48 47.92%
5058 CANDY - Chia kẹo 47 49 95.92%
1013 CANDY - Chia kẹo 6 15 40.00%
2305 CANVAS 0 4 0.00%
1329 CARD - Tráo bài 0 6 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1321 CARPET 2 16 12.50%
1285 CARS - Ô tô 11 13 84.62%
2315 CARSHOW 0 11 0.00%
191 CASTING - Chọn vai 104 267 38.95%
2192 CATDOG 0 3 0.00%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 89 145 61.38%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 77 245 31.43%
1259 CC - Trung tâm văn hóa 1 15 6.67%
698 CD2B05 - Số đẹp 45 87 51.72%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 36 44.44%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 123 21.95%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 41 109 37.61%
702 CD2B11 - Tách số 14 27 51.85%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 29 54 53.70%