Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 100 390 25.64%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 43 94 45.74%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 139 217 64.06%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 67 150 44.67%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 88 214 41.12%
392 NQUEENS - Quốc Vương và những nàng Hậu 49 99 49.49%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 59 118 50.00%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 42 21.43%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 48 129 37.21%
396 BTCANDY - Chia kẹo 97 176 55.11%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 26 49 53.06%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 2 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 46 148 31.08%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 71 190 37.37%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 42 77 54.55%
402 PROJECTS - Dự án 177 332 53.31%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 58 128 45.31%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 128 311 41.16%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 56 176 31.82%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 224 414 54.11%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 134 343 39.07%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 118 331 35.65%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 13 27 48.15%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 24 93 25.81%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 22 70 31.43%