Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 263 35.74%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 143 537 26.63%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 192 439 43.74%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 145 328 44.21%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 62 192 32.29%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 254 560 45.36%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 28 51 54.90%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 33 70 47.14%
363 DOEXAM - Làm bài thi 141 282 50.00%
364 AWARDS - Trao giải 44 108 40.74%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 185 351 52.71%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 69 178 38.76%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 192 631 30.43%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 66 71.21%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 30 37 81.08%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 118 426 27.70%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 193 755 25.56%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 184 460 40.00%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 124 333 37.24%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 24 41 58.54%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 11 26 42.31%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 111 209 53.11%
379 NUMTRANS - Ghép số 144 241 59.75%
380 CALFTEST - Thi Nghé 154 331 46.53%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 45 77 58.44%