Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 94 241 39.00%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 140 561 24.96%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 177 364 48.63%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 132 294 44.90%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 73 225 32.44%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 228 443 51.47%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 28 52 53.85%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 33 77 42.86%
363 DOEXAM - Làm bài thi 153 307 49.84%
364 AWARDS - Trao giải 45 109 41.28%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 189 349 54.15%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 73 151 48.34%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 219 735 29.80%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 76 61.84%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 28 40 70.00%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 98 365 26.85%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 222 795 27.92%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 176 447 39.37%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 85 227 37.44%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 95 36.84%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 133 236 56.36%
379 NUMTRANS - Ghép số 136 223 60.99%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%