Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 46 187 24.60%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 81 214 37.85%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 119 441 26.98%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 113 252 44.84%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 79 189 41.80%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 49 149 32.89%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 168 316 53.16%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 26 49 53.06%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 28 61 45.90%
363 DOEXAM - Làm bài thi 99 213 46.48%
364 AWARDS - Trao giải 40 99 40.40%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 166 294 56.46%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 50 118 42.37%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 135 450 30.00%
368 THETICH - Tổng thế tích 38 55 69.09%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 22 29 75.86%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 47 217 21.66%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 141 554 25.45%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 162 399 40.60%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 67 176 38.07%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 13 17 76.47%
376 DISTICH - Câu đối Tết 9 23 39.13%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 75 157 47.77%
379 NUMTRANS - Ghép số 98 164 59.76%