Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 60 161 37.27%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 60 103 58.25%
628 POTTERY 60 175 34.29%
5035 SUBSTR - Xâu con 60 86 69.77%
248 PHU - Đoạn phủ 60 130 46.15%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 59 111 53.15%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 145 40.69%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 59 95 62.11%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 59 74 79.73%
460 ARRAY - Dãy số 59 123 47.97%
5086 LKDIG - Xếp số bằng que diêm (Easy version) 59 78 75.64%
16 HY009 - Ngịch thế 58 92 63.04%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 58 116 50.00%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 58 74 78.38%
1221 PRJCHAIN - Chuỗi dự án 58 228 25.44%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 58 98 59.18%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 58 84 69.05%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 57 77 74.03%
309 TTDTICH – Diện tích 57 137 41.61%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 57 88 64.77%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 57 79 72.15%
5036 DELSTR - Xóa xâu 57 69 82.61%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 57 134 42.54%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 57 113 50.44%