Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 67 192 34.90%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 66 154 42.86%
628 POTTERY 66 222 29.73%
395 BTFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 66 203 32.51%
217 NUMBERS - Số may mắn 66 136 48.53%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 65 123 52.85%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 65 141 46.10%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 65 294 22.11%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
5035 SUBSTR - Xâu con 65 93 69.89%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 65 92 70.65%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 65 147 44.22%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
325 MK33SQRT – Căn bậc hai 64 112 57.14%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 64 217 29.49%
205 PRODUCT - Tích các số 64 239 26.78%
248 PHU - Đoạn phủ 64 142 45.07%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 187 33.69%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 63 182 34.62%
338 DKSODEP – Số đẹp 63 146 43.15%
632 TRICOUNT 63 222 28.38%