Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
1469 DOMINO 51 85 60.00%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 50 157 31.85%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 50 108 46.30%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 49 184 26.63%
326 MK34SQRT – Căn bậc hai (2) 49 141 34.75%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 49 84 58.33%
256 TBC - Dãy số 48 231 20.78%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 48 59 81.36%
16 HY009 - Ngịch thế 48 74 64.86%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 96 50.00%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 48 294 16.33%
1460 FILL 48 147 32.65%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 48 170 28.24%
206 EQUA - Giải phương trình 48 99 48.48%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 147 32.65%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 47 70 67.14%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 47 190 24.74%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 47 159 29.56%
464 FLASHMOB - Flash Mob 46 117 39.32%
219 EXPRESS - Biểu thức 46 151 30.46%
258 PANCAKES - Làm bánh 45 109 41.28%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
327 MK35SQRT – Căn bậc hai (3) 45 66 68.18%
586 HKMIN – K số nhỏ nhất 45 225 20.00%