Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 58 180 32.22%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 64 180 35.56%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 40 179 22.35%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 85 178 47.75%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 56 177 31.64%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 114 177 64.41%
497 Mã bài HFAMOUS – Người nổi tiếng 64 177 36.16%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 43 175 24.57%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 49 175 28.00%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
1092 FFILL - Tô màu 20 174 11.49%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 42 173 24.28%
1223 WATERMOV - Chuyển nước 50 173 28.90%
1476 SWEETS - Chia kẹo 14 171 8.19%
607 MAKERECT 53 170 31.18%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 93 170 54.71%
439 DPTICKET – Xếp hàng mua vé 97 168 57.74%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 54 167 32.34%
1477 XQUERY - Truy vấn 16 165 9.70%
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 73 164 44.51%
258 PANCAKES - Làm bánh 72 163 44.17%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 163 18.40%
1544 KARA - Karaoke 61 162 37.65%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 63 162 38.89%
199 BOOK - Đọc sách 91 162 56.17%