Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 47 206 22.82%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 105 204 51.47%
1061 GIFTS - Phát quà 64 203 31.53%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 146 202 72.28%
628 POTTERY 58 202 28.71%
1214 DWLABYR - Mê cung 19 202 9.41%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 56 201 27.86%
606 CANDY - Chia kẹo 94 198 47.47%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 103 198 52.02%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 86 198 43.43%
543 SPANNING – Cây khung 94 197 47.72%
607 MAKERECT 75 197 38.07%
187 GRID - Bảng số 98 197 49.75%
446 DPPOINTS – Nối điểm đen trắng 64 196 32.65%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 66 196 33.67%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 48 195 24.62%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 58 193 30.05%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 109 191 57.07%
467 COVER - Mái che 63 188 33.51%
5094 CDIV - Chia hết 46 187 24.60%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 186 33.87%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 80 186 43.01%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%