Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 123 454 27.09%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 221 44.34%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 50 157 31.85%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 198 393 50.38%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 26 49 53.06%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 29 65 44.62%
363 DOEXAM - Làm bài thi 101 217 46.54%
364 AWARDS - Trao giải 42 106 39.62%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 171 316 54.11%
366 NEWYEAR - Chúc Tết 66 141 46.81%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 140 479 29.23%
368 THETICH - Tổng thế tích 39 56 69.64%
370 TAMGIAC - Ghép tam giác 23 30 76.67%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 574 24.74%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 164 401 40.90%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 67 176 38.07%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 14 18 77.78%
376 DISTICH - Câu đối Tết 10 26 38.46%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 101 193 52.33%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
380 CALFTEST - Thi Nghé 126 281 44.84%