Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 30 107 28.04%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
2074 BUFFALO 0 0 -
2233 BUGGY 0 2 0.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
202 BUS - Chờ xe buýt 104 236 44.07%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 22 13.64%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
666 BUYING 12 14 85.71%
231 BWTILE - Tô màu 17 47 36.17%
604 C3 39 121 32.23%
2234 CAB 0 0 -
2225 CACTUS 0 0 -
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 14 18 77.78%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%
380 CALFTEST - Thi Nghé 126 281 44.84%
1340 CANDIES - Hộp kẹo 6 17 35.29%
606 CANDY - Chia kẹo 56 131 42.75%
1448 CANDY - Chia kẹo 23 42 54.76%