Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2142 BTN2 0 1 0.00%
393 BTNUGA - Những gói kẹo Nuga huyền thoại 70 136 51.47%
648 BTOWER 8 32 25.00%
1382 BTSUBSEQ - Dãy con đẹp 0 9 0.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 111 28.83%
394 BTXICHTHO - Vó ngựa tung hoành 9 44 20.45%
1066 BUBBLETEA - Thế giới trà sữa 15 27 55.56%
1498 BUDGET2 - Ngân sách 2 0 3 0.00%
2074 BUFFALO 0 0 -
2233 BUGGY 1 10 10.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
1292 BUREAUC - Quan liêu 14 30 46.67%
202 BUS - Chờ xe buýt 111 262 42.37%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1324 BUS - Đón nhân viên 4 13 30.77%
666 BUYING 17 19 89.47%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
604 C3 48 160 30.00%
2234 CAB 0 0 -
2225 CACTUS 0 0 -
1122 CAKE - Cắt bánh 16 57 28.07%
375 CAKEBOILED - Luộc bánh Chưng 26 46 56.52%
377 CAKESTACK - Xếp bánh Chưng 10 25 40.00%