Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2251 NBUY 1 7 14.29%
2250 NBRIDGE 0 2 0.00%
2249 FIRE 0 2 0.00%
2248 DIVISORS 0 2 0.00%
2247 ASSEMBLE 0 2 0.00%
2246 REVIEW 0 3 0.00%
2245 KINVER 0 2 0.00%
2244 GUIDE 0 2 0.00%
2243 FOREVER 0 6 0.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
2240 FLOWER 1 4 25.00%
2239 ENCLOSURE 0 3 0.00%
2238 CONVEX 0 2 0.00%
2237 MEDICINE 0 3 0.00%
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2235 CHUBACSI 0 5 0.00%
2234 CAB 0 2 0.00%
2233 BUGGY 1 10 10.00%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
2231 MAXSUM 0 4 0.00%
2230 LCM 4 24 16.67%
2229 BANK 11 17 64.71%
2228 APPLES 3 8 37.50%
2227 XOR 0 3 0.00%