Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2250 NBRIDGE 0 0 -
2249 FIRE 0 0 -
2248 DIVISORS 0 0 -
2247 ASSEMBLE 0 0 -
2246 REVIEW 0 0 -
2245 KINVER 0 0 -
2244 GUIDE 0 0 -
2243 FOREVER 0 1 0.00%
2242 WINDOWS 0 0 -
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
2240 FLOWER 2 6 33.33%
2239 ENCLOSURE 0 0 -
2238 CONVEX 0 0 -
2237 MEDICINE 0 0 -
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2235 CHUBACSI 0 1 0.00%
2234 CAB 0 0 -
2233 BUGGY 1 10 10.00%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
2231 MAXSUM 0 2 0.00%
2230 LCM 5 38 13.16%
2229 BANK 11 17 64.71%
2228 APPLES 3 9 33.33%
2227 XOR 0 0 -
2226 SORTING 0 18 0.00%