Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
36 HY029 2 19 10.53%
37 HY030 2 19 10.53%
38 HY031 4 23 17.39%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
41 HY034 2 5 40.00%
42 HY035 0.00%
43 HY036 11 39 28.21%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 9 49 18.37%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 130 296 43.92%
88 AND – Bit chung 24 29 82.76%
89 XOR – Bit khác nhau 17 24 70.83%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 14 22 63.64%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 19 19 100.00%
92 MSB – Bit cao nhất 13 17 76.47%
93 LSB – Bit thấp nhất 14 17 82.35%
94 BITCLEAR – Xóa bit 6 21 28.57%