Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 52 83 62.65%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 58 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 110 176 62.50%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
32 HY025 - Chia hết 14 115 12.17%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 26 26.92%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 12 31 38.71%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 55 9.09%
36 HY029 4 26 15.38%
37 HY030 0 17 0.00%
38 HY031 0 12 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 6 16 37.50%
40 HY033 - Dán đề can 1 16 6.25%
41 HY034 8 20 40.00%
42 HY035 0 11 0.00%
43 HY036 8 31 25.81%
85 CANCHI - Tên của năm âm lịch 61 96 63.54%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 9 32 28.13%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 122 275 44.36%
88 AND – Bit chung 27 31 87.10%
89 XOR – Bit khác nhau 25 27 92.59%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 23 28 82.14%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 28 29 96.55%
92 MSB – Bit cao nhất 16 23 69.57%
93 LSB – Bit thấp nhất 18 20 90.00%