Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 326 44.79%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 146 213 68.54%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 144 287 50.17%
185 SALE - Mua K tặng 1 144 528 27.27%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 559 25.40%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 139 261 53.26%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 136 460 29.57%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 136 349 38.97%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 135 256 52.73%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 134 338 39.64%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 134 352 38.07%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 132 235 56.17%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 130 351 37.04%
458 HFNUMBER - Số có bạn 130 515 25.24%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 129 204 63.24%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 128 358 35.75%
380 CALFTEST - Thi Nghé 125 279 44.80%
396 BTCANDY - Chia kẹo 125 226 55.31%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 122 263 46.39%
208 UOCSO - Đếm số ước 121 350 34.57%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 120 262 45.80%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 119 446 26.68%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 118 263 44.87%
257 SEQ - Dãy số 117 508 23.03%
1158 BITFUN 117 210 55.71%