Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
198 TREE - Trồng cây 206 325 63.38%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 193 356 54.21%
185 SALE - Mua K tặng 1 193 722 26.73%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 193 299 64.55%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 191 524 36.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 185 234 79.06%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 184 330 55.76%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
363 DOEXAM - Làm bài thi 175 353 49.58%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 175 250 70.00%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 173 568 30.46%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 170 320 53.13%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 169 247 68.42%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 169 346 48.84%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 166 459 36.17%