Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 181 338 53.55%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 181 282 64.18%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 484 36.98%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 177 352 50.28%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 176 480 36.67%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 172 450 38.22%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 171 352 48.58%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 171 431 39.68%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 170 616 27.60%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 169 242 69.83%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 159 369 43.09%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 159 446 35.65%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 158 228 69.30%
185 SALE - Mua K tặng 1 157 582 26.98%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 156 292 53.42%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 155 310 50.00%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 154 402 38.31%
363 DOEXAM - Làm bài thi 149 296 50.34%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 146 265 55.09%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 146 451 32.37%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 142 354 40.11%