Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 164 633 25.91%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 163 358 45.53%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 162 374 43.32%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 162 388 41.75%
185 SALE - Mua K tặng 1 158 579 27.29%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 156 440 35.45%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 155 310 50.00%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 155 380 40.79%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 154 314 49.04%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 154 218 70.64%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 152 414 36.71%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 150 277 54.15%
380 CALFTEST - Thi Nghé 148 316 46.84%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 147 214 68.69%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 146 238 61.34%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 144 409 35.21%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 135 360 37.50%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 135 240 56.25%
458 HFNUMBER - Số có bạn 135 559 24.15%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 134 498 26.91%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 129 284 45.42%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 129 296 43.58%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 128 480 26.67%
396 BTCANDY - Chia kẹo 127 229 55.46%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 125 161 77.64%