Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 125 342 36.55%
183 GAME - Trò chơi quân sự 137 340 40.29%
402 PROJECTS - Dự án 177 338 52.37%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 122 335 36.42%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 130 333 39.04%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 154 332 46.39%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 130 331 39.27%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 148 328 45.12%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 87 328 26.52%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 66 324 20.37%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 78 315 24.76%
215 PRIMES - Kiểm tra số nguyên tố 98 311 31.51%
801 DMT - Số DMT 66 310 21.29%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 161 304 52.96%
208 UOCSO - Đếm số ước 113 304 37.17%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 151 298 50.67%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 129 297 43.43%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 106 295 35.93%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 161 289 55.71%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 141 282 50.00%
255 ZSUM - ZERO SUM 76 272 27.94%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 90 269 33.46%
190 LARES - Táo quân 98 269 36.43%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 149 268 55.60%
222 IP - Số IP của nhân viên 80 265 30.19%