Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
884 ALIENGIFT 3 14 21.43%
937 ALLEY - Lối đi 8 21 38.10%
2167 AMAZING 0 25 0.00%
1431 AMT - Trộm ATM 41 257 15.95%
2090 AMUSING 0 0 -
2276 ANAGRAM 0 0 -
1349 ANALYSE - Phân tích số 13 37 35.14%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 31 87 35.63%
1169 ANCTEXT - Văn tự cổ 0 1 0.00%
88 AND – Bit chung 25 30 83.33%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 15 23 65.22%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 109 213 51.17%
1496 ANT - Kiến 8 38 21.05%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
840 ANUMLA - Khôi phục lại mảng 3 9 33.33%
2310 APALIN 0 0 -
1135 APLUSB - LẠI LÀ BÀI TOÁN ĐẾM 21 38 55.26%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 153 378 40.48%
2000 APPLE 2 22 9.09%
2228 APPLES 3 9 33.33%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 9 49 18.37%
652 AQUERY2 19 80 23.75%
2058 ARBORE 0 0 -
2277 ARCHERY 0 0 -