#2058. ARBORE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Mitrut có số tự nhiên N và một cây có N đỉnh. Cậu thắc mắc rằng có bao nhiêu cách để đặt N số khác nhau vào cây, mỗi số trên một nút thỏa mản rằng số ở nút A nhỏ hơn số của tất cả các nút là con của A . Gốc của cây luôn là nút 1 .

Do kết quả có thể rất lớn nên bạn chỉ cần tìm số dư khi chia kết quả tìm được với 666013 .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên ghi số N\ (1 ≤N ≤ 100000) ;
  • N-1 dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên x y , thể hiện có một cạnh nối giữa hai đỉnh x y\ (x ≠y,1 ≤ x ≤ N , 1 ≤ y ≤ N) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là kết quả cần tính.

Giới hạn:

  • 70\% số test có N ≤ 2000 ;
  • 10\% số test có N ≤ 7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1 2
3 1
2 4
2 5
Dữ liệu ra:
8
Giải thích:
  • Với ví dụ trên, các cách để đánh số là: