Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 20 26 76.92%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 48 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
31 HY024 - Xe Buýt 0 15 0.00%
32 HY025 - Chia hết 9 77 11.69%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 5 17 29.41%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0 8 0.00%
36 HY029 0 8 0.00%
37 HY030 0 9 0.00%
38 HY031 0 5 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 11 18.18%
40 HY033 - Dán đề can 0 5 0.00%
41 HY034 0 5 0.00%
42 HY035 0 5 0.00%
43 HY036 5 21 23.81%
86 FUTPAST - Tương lai và quá khứ 4 16 25.00%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 60 134 44.78%
88 AND – Bit chung 6 7 85.71%
89 XOR – Bit khác nhau 5 5 100.00%
90 ANDNOT – Bit loại trừ 4 5 80.00%
91 BITCOUNT – Đếm số bit 6 6 100.00%
92 MSB – Bit cao nhất 5 7 71.43%
93 LSB – Bit thấp nhất 3 3 100.00%
94 BITCLEAR – Xóa bit 3 4 75.00%