Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 16 32 50.00%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 31 34 91.18%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 29 55 52.73%
5077 CHINHHOPLAP - Liệt kê các chỉnh hợp lặp 23 29 79.31%
5076 LKTOHOP - Liệt kê các tổ hợp 24 27 88.89%
5069 TONGLE – Tổng lẻ 22 91 24.18%
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 32 146 21.92%
5067 FUN - Hệ số 9 18 50.00%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 32 47 68.09%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 97 43.30%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%
5062 TRIANGLE - Tam giác 22 32 68.75%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 41 59 69.49%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 13 25 52.00%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 26 43 60.47%
5058 CANDY - Chia kẹo 30 33 90.91%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 54 105 51.43%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 61 77 79.22%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 43 82 52.44%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 66 83 79.52%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 169 207 81.64%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 11 39 28.21%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 15 25 60.00%