Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 19 97 19.59%
5067 FUN - Hệ số 6 9 66.67%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 29 39 74.36%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 28 67.86%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 14 24 58.33%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 4 11 36.36%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 18 28 64.29%
5058 CANDY - Chia kẹo 14 15 93.33%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 36 69 52.17%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 27 38 71.05%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 17 23 73.91%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 22 30 73.33%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 52 60 86.67%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 5 13 38.46%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 24 77 31.17%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 14 24 58.33%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 15 30 50.00%
5048 MUAQUA - Mua quà 21 30 70.00%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 26 33 78.79%
5042 EVENT - Sự kiện 23 28 82.14%
5041 FRAC - Phân số 20 41 48.78%
5040 INSERT - Chèn xâu 29 35 82.86%