Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 130 215 60.47%
198 TREE - Trồng cây 202 321 62.93%
199 BOOK - Đọc sách 91 162 56.17%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 75 143 52.45%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 97 149 65.10%
202 BUS - Chờ xe buýt 111 262 42.37%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 111 235 47.23%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 92 146 63.01%
205 PRODUCT - Tích các số 61 234 26.07%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
207 SOLVE - Giải phương trình 48 148 32.43%
208 UOCSO - Đếm số ước 136 383 35.51%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 103 197 52.28%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 93 170 54.71%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 72 181 39.78%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 124 287 43.21%
213 ARCHERY - Bắn cung 39 95 41.05%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 125 49.60%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 144 434 33.18%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 101 140 72.14%
217 NUMBERS - Số may mắn 64 124 51.61%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
220 ROTATION - Xoay mảng 42 140 30.00%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 183 286 63.99%