Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2105 BALL 1 1 100.00%
2161 BALLDROP 0 5 0.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
660 BALLOON 19 23 82.61%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 11 54.55%
2265 BAMBOOS 0 0 -
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 6 20 30.00%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 44 69 63.77%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%
2229 BANK 11 17 64.71%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
2136 BARONS 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 85 32.94%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 148 41.89%
2015 BCL 0 2 0.00%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 29 3.45%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
2217 BDT 0 0 -
1052 BEADS - Chuỗi ốc 9 35 25.71%
5080 BEAR - Chú gấu to lớn 4 6 66.67%