Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 27 65 41.54%
1194 BALANCED - Giao thông cân bằng 9 26 34.62%
2105 BALL 2 2 100.00%
2161 BALLDROP 0 7 0.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 5 0.00%
660 BALLOON 21 25 84.00%
1195 BALLOON - Bóng bay 7 16 43.75%
2265 BAMBOOS 0 2 0.00%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0 4 0.00%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 12 38 31.58%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 47 73 64.38%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 56 186 30.11%
2229 BANK 17 39 43.59%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
2136 BARONS 0 3 0.00%
2224 BARONS 0 7 0.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 44 124 35.48%
2162 BASKETBALL 0 5 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 67 257 26.07%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 80 190 42.11%
2015 BCL 1 7 14.29%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 2 30 6.67%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
2217 BDT 0 3 0.00%