Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0.00%
660 BALLOON 19 23 82.61%
1195 BALLOON - Bóng bay 6 11 54.55%
2265 BAMBOOS 0 0 -
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
2029 BANDYTA - Đánh bạc 5 16 31.25%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 44 69 63.77%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%
2229 BANK 11 17 64.71%
537 BAODONG – Bao đóng 14 15 93.33%
2136 BARONS 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 23 66 34.85%
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 49 166 29.52%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 44 99 44.44%
2015 BCL 0 2 0.00%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 0 11 0.00%
2156 BCOUNT 3 9 33.33%
2217 BDT 0 0 -
1052 BEADS - Chuỗi ốc 7 28 25.00%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 0 0 -
2333 BEAUTARR 12 42 28.57%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 130 232 56.03%