Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 74 308 24.03%
363 DOEXAM - Làm bài thi 149 296 50.34%
190 LARES - Táo quân 112 295 37.97%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 132 294 44.90%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 98 294 33.33%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 155 291 53.26%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 103 287 35.89%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 89 284 31.34%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 181 281 64.41%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 121 275 44.00%
696 SUMDIV - Tổng ước 72 274 26.28%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 126 273 46.15%
1470 GENTEST - Sinh dữ liệu kiểm thử 28 271 10.33%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 117 268 43.66%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 266 23.31%
680 SUBSTR – Khớp xâu 86 265 32.45%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 140 264 53.03%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 145 264 54.92%
256 TBC - Dãy số 56 263 21.29%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 119 263 45.25%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 77 259 29.73%
444 DPSTEPS – Cầu thang nhà A Phủ 67 259 25.87%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 258 30.23%