Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 74 252 29.37%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
191 CASTING - Chọn vai 98 249 39.36%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 73 247 29.55%
189 TABLE - Xếp đá 101 247 40.89%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 61 246 24.80%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 77 245 31.43%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 89 245 36.33%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 104 238 43.70%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 78 238 32.77%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 132 236 55.93%
202 BUS - Chờ xe buýt 104 236 44.07%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 50 236 21.19%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 95 235 40.43%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 234 13.68%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 101 233 43.35%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
256 TBC - Dãy số 48 231 20.78%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 60 231 25.97%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 88 229 38.43%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
205 PRODUCT - Tích các số 59 228 25.88%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
363 DOEXAM - Làm bài thi 109 226 48.23%