Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1076 PAINT - Sơn phòng 97 330 29.39%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 182 323 56.35%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 96 322 29.81%
198 TREE - Trồng cây 202 321 62.93%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 161 320 50.31%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
1246 BONUS - Phần thưởng 76 316 24.05%
190 LARES - Táo quân 121 315 38.41%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 75 315 23.81%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 165 311 53.05%
543 SPANNING – Cây khung 156 306 50.98%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 102 303 33.66%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 109 301 36.21%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 299 53.18%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 192 298 64.43%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 127 297 42.76%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 157 296 53.04%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 134 296 45.27%
87 PRIMES - Liệt kê số nguyên tố 130 296 43.92%
396 BTCANDY - Chia kẹo 144 291 49.48%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 90 290 31.03%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 131 288 45.49%