Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
237 DISCOUNT - Khuyến mại 71 210 33.81%
601 MAXSUM 74 209 35.41%
1450 FRIENDS - Thăm bạn 19 209 9.09%
189 TABLE - Xếp đá 88 209 42.11%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 91 208 43.75%
1076 PAINT - Sơn phòng 67 208 32.21%
334 DKSUMDIG – Tổng các chữ số 144 204 70.59%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 77 204 37.75%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 92 203 45.32%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 140 203 68.97%
256 TBC - Dãy số 44 201 21.89%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 53 201 26.37%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 58 201 28.86%
202 BUS - Chờ xe buýt 100 201 49.75%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 84 196 42.86%
474 DPMARKET – Hội trợ 63 193 32.64%
600 HEIGHT 51 189 26.98%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 48 188 25.53%
363 DOEXAM - Làm bài thi 85 187 45.45%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 187 8.56%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 77 187 41.18%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 77 185 41.62%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 44 185 23.78%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 29 184 15.76%
1246 BONUS - Phần thưởng 34 184 18.48%