Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 135 223 60.54%
198 TREE - Trồng cây 206 325 63.38%
199 BOOK - Đọc sách 96 173 55.49%
200 KANGAROO - Bước nhảy KANGAROO 79 148 53.38%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 101 153 66.01%
202 BUS - Chờ xe buýt 114 265 43.02%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 169 346 48.84%
204 MAXTRI - Số lớn nhất tạo thành 95 151 62.91%
205 PRODUCT - Tích các số 64 239 26.78%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
207 SOLVE - Giải phương trình 49 152 32.24%
208 UOCSO - Đếm số ước 141 403 34.99%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 106 200 53.00%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 109 213 51.17%
211 TICKETS - Mua vé xe buýt 86 215 40.00%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 127 297 42.76%
213 ARCHERY - Bắn cung 41 97 42.27%
214 CONGRESS - Cuộc họp 63 128 49.22%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 147 447 32.89%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 109 150 72.67%
217 NUMBERS - Số may mắn 66 136 48.53%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 238 37.39%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
220 ROTATION - Xoay mảng 47 154 30.52%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 193 299 64.55%