Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 30 60 50.00%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 39 69.23%
5062 TRIANGLE - Tam giác 21 31 67.74%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 39 74 52.70%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 35 103 33.98%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 31 56 55.36%
5058 CANDY - Chia kẹo 52 54 96.30%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 62 138 44.93%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 76 103 73.79%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 22 37 59.46%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 32 66 48.48%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 76 93 81.72%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 7 15 46.67%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 91 27.47%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 14 24 58.33%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 32 50.00%
5048 MUAQUA - Mua quà 25 54 46.30%
5046 FIVE - Số lớn nhất 46 61 75.41%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 26 33 78.79%
5042 EVENT - Sự kiện 24 29 82.76%
5041 FRAC - Phân số 21 44 47.73%
5040 INSERT - Chèn xâu 46 57 80.70%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 46 87 52.87%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 52 69 75.36%