Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2330 PURPLE 2 5 40.00%
2329 FLIPROW 5 25 20.00%
2328 MULDIGITS 2 8 25.00%
2327 LIS 3 9 33.33%
2326 CITY 4 15 26.67%
2325 AUDITION 9 12 75.00%
2324 ZERO 0 19 0.00%
2323 LISTGAME2 0 0 -
2322 KENRE 0 0 -
2321 CROSS 0 0 -
2320 CNTFRI 0 0 -
2319 LADDER 1 5 20.00%
2318 HATDE 0 0 -
2317 FLAGS 0 0 -
2316 DICE 1 1 100.00%
2315 CARSHOW 0 8 0.00%
2314 PALINCROSS 0 0 -
2313 HASH 0 0 -
2312 DOFF 0 0 -
2311 BITBANG 0 0 -
2310 APALIN 0 0 -
2309 THUPHAM 0 1 0.00%
2308 SUBSEQ 5 17 29.41%
2307 KNUMBER 2 5 40.00%
2306 HAINAO 0 0 -