Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 31 80 38.75%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 25 38 65.79%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 30 38 78.95%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 37 42 88.10%
5015 HEX - Số thập lục phân 6 7 85.71%
5014 OCT - Số bát phân 13 14 92.86%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 24 41 58.54%
5012 BIN - Số nhị phân 12 20 60.00%
5011 INVERT - Số đảo ngược 36 52 69.23%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 71 106 66.98%
5009 SEQ - Dãy số 29 41 70.73%
5008 FACTORIAL - Giai thừa 89 161 55.28%
5007 TONGUOC 6 7 85.71%
5006 PLUS 7 9 77.78%
5005 XINCHAO 2 2 100.00%
5004 TICHUOC 4 5 80.00%
5003 MUL 3 3 100.00%
5002 HELLO 2 3 66.67%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2346 DICE 0 10 0.00%
2345 XOROCC 2 32 6.25%