Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 98 164 59.76%
191 CASTING - Chọn vai 98 249 39.36%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 96 299 32.11%
602 KSUM 96 161 59.63%
209 NGTO - Phân tích thành tổng hai số nguyên tố 96 186 51.61%
187 GRID - Bảng số 95 184 51.63%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 94 233 40.34%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 92 211 43.60%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 90 171 52.63%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 89 111 80.18%
426 DPLATGACH – Lát gạch 89 181 49.17%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 89 245 36.33%
1076 PAINT - Sơn phòng 88 294 29.93%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 88 189 46.56%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 88 271 32.47%
269 OLYMPIAD 87 454 19.16%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 87 186 46.77%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 87 133 65.41%
201 CATS - Mèo đuổi chuột 86 133 64.66%
210 ANGRY - Giáo sư nổi giận 86 155 55.48%