Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
95 BITFLIP – Đảo bit 9 17 52.94%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 207 7.73%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 13 221 5.88%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 352 837 42.05%
181 SUM - Tính tổng 323 612 52.78%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 231 514 44.94%
183 GAME - Trò chơi quân sự 143 405 35.31%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 166 459 36.17%
185 SALE - Mua K tặng 1 193 722 26.73%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 269 483 55.69%
187 GRID - Bảng số 107 202 52.97%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 173 248 69.76%
189 TABLE - Xếp đá 124 355 34.93%
190 LARES - Táo quân 122 316 38.61%
191 CASTING - Chọn vai 103 283 36.40%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 63 143 44.06%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 104 223 46.64%
194 WATER - Đổ nước 71 230 30.87%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 154 273 56.41%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 102 261 39.08%