Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
95 BITFLIP – Đảo bit 3 9 33.33%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 18 45 40.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 22 29 75.86%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 12 80 15.00%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 16 73 21.92%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 7 9 77.78%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 299 715 41.82%
181 SUM - Tính tổng 278 558 49.82%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 215 473 45.45%
183 GAME - Trò chơi quân sự 118 360 32.78%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 156 440 35.45%
185 SALE - Mua K tặng 1 158 579 27.29%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 238 443 53.72%
187 GRID - Bảng số 96 185 51.89%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 147 214 68.69%
189 TABLE - Xếp đá 101 248 40.73%
190 LARES - Táo quân 110 284 38.73%
191 CASTING - Chọn vai 99 250 39.60%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 57 115 49.57%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 82 153 53.59%
194 WATER - Đổ nước 66 220 30.00%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 135 240 56.25%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 96 236 40.68%