Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
94 BITCLEAR – Xóa bit 12 15 80.00%
95 BITFLIP – Đảo bit 9 16 56.25%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 238 9.66%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 86 29.07%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 43 55.81%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 148 10.14%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 31 103 30.10%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 12 19 63.16%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 354 821 43.12%
181 SUM - Tính tổng 332 637 52.12%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 246 549 44.81%
183 GAME - Trò chơi quân sự 140 415 33.73%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 172 471 36.52%
185 SALE - Mua K tặng 1 195 721 27.05%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 301 536 56.16%
187 GRID - Bảng số 98 197 49.75%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 176 257 68.48%
189 TABLE - Xếp đá 128 295 43.39%
190 LARES - Táo quân 169 390 43.33%
191 CASTING - Chọn vai 110 280 39.29%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 69 139 49.64%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 93 182 51.10%
194 WATER - Đổ nước 87 258 33.72%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 156 271 57.56%