Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5039 PALIN - Xâu đối xứng 26 39 66.67%
5038 DELSPACE - Xóa dấu cách 31 45 68.89%
5037 FINDSTR - Khớp xâu 36 48 75.00%
5036 DELSTR - Xóa xâu 29 35 82.86%
5035 SUBSTR - Xâu con 31 41 75.61%
5034 TACHTU - Tách các từ 16 17 94.12%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 19 22 86.36%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 36 49 73.47%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 27 45 60.00%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 33 37 89.19%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 34 49 69.39%
5028 MAXAREA - Số lớn nhất trong hình chữ nhật con 21 40 52.50%
5027 DAOCOT - Đảo cột 33 37 89.19%
5026 DAODONG - Đảo dòng 26 36 72.22%
5025 TONGAREA - Tổng hình chữ nhật con 31 37 83.78%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 35 44 79.55%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 30 40 75.00%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 26 35 74.29%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 29 37 78.38%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 29 74 39.19%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 25 38 65.79%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
5017 MAXDIG - Chữ số lớn nhất 19 23 82.61%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 19 21 90.48%
5015 HEX - Số thập lục phân 6 7 85.71%