Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 114 288 39.58%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 144 287 50.17%
190 LARES - Táo quân 108 282 38.30%
255 ZSUM - ZERO SUM 79 281 28.11%
380 CALFTEST - Thi Nghé 125 279 44.80%
1076 PAINT - Sơn phòng 85 275 30.91%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 112 274 40.88%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 87 269 32.34%
8 HY001 - Trung bình 71 268 26.49%
453 TONGUOC – Tính tổng ước 70 268 26.12%
696 SUMDIV - Tổng ước 69 266 25.94%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 118 263 44.87%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 122 263 46.39%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 120 262 45.80%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 162 262 61.83%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 139 261 53.26%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 135 256 52.73%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 57 256 22.27%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 100 255 39.22%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 73 251 29.08%
191 CASTING - Chọn vai 97 248 39.11%
198 TREE - Trồng cây 149 248 60.08%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 73 246 29.67%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 61 246 24.80%