Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
95 BITFLIP – Đảo bit 10 18 55.56%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 14 236 5.93%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 356 845 42.13%
181 SUM - Tính tổng 326 615 53.01%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 232 517 44.87%
183 GAME - Trò chơi quân sự 143 407 35.14%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 166 459 36.17%
185 SALE - Mua K tặng 1 193 722 26.73%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 270 484 55.79%
187 GRID - Bảng số 107 202 52.97%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 175 250 70.00%
189 TABLE - Xếp đá 125 359 34.82%
190 LARES - Táo quân 122 316 38.61%
191 CASTING - Chọn vai 103 283 36.40%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 65 147 44.22%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 104 223 46.64%
194 WATER - Đổ nước 71 233 30.47%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 155 274 56.57%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 106 268 39.55%