Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 16 41 39.02%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 72 15.28%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 52 26.92%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 280 682 41.06%
181 SUM - Tính tổng 264 530 49.81%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 210 459 45.75%
183 GAME - Trò chơi quân sự 116 353 32.86%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 151 431 35.03%
185 SALE - Mua K tặng 1 144 528 27.27%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 222 418 53.11%
187 GRID - Bảng số 95 184 51.63%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 146 213 68.54%
189 TABLE - Xếp đá 100 245 40.82%
190 LARES - Táo quân 108 282 38.30%
191 CASTING - Chọn vai 97 248 39.11%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 56 114 49.12%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 81 152 53.29%
194 WATER - Đổ nước 64 213 30.05%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 132 235 56.17%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 92 231 39.83%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 111 192 57.81%