Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
95 BITFLIP – Đảo bit 7 15 46.67%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 21 50 42.00%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 79 13.92%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 22 85 25.88%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 323 756 42.72%
181 SUM - Tính tổng 312 595 52.44%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 225 500 45.00%
183 GAME - Trò chơi quân sự 130 383 33.94%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 158 445 35.51%
185 SALE - Mua K tặng 1 156 581 26.85%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 256 463 55.29%
187 GRID - Bảng số 99 191 51.83%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 169 242 69.83%
189 TABLE - Xếp đá 106 255 41.57%
190 LARES - Táo quân 112 295 37.97%
191 CASTING - Chọn vai 100 252 39.68%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 58 116 50.00%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 98 215 45.58%
194 WATER - Đổ nước 66 216 30.56%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 145 264 54.92%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 97 250 38.80%