Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1062 TREE - Điều chỉnh cây 32 95 33.68%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 32 63 50.79%
607 MAKERECT 32 100 32.00%
621 POSIPROD - Tích dương 32 49 65.31%
5024 TONGCOT - Tổng các số trên mỗi cột 32 40 80.00%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 32 72 44.44%
437 DPHALL – Xếp lịch hội trường 32 146 21.92%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 32 48 66.67%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 32 52 61.54%
241 XEPGACH - Xếp gạch 32 62 51.61%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 31 215 14.42%
582 JEWELS - Chuỗi ngọc 31 144 21.53%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 31 99 31.31%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 31 58 53.45%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 31 184 16.85%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 31 168 18.45%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 31 62 50.00%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 31 103 30.10%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 30 81 37.04%
1061 GIFTS - Phát quà 30 82 36.59%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 85 35.29%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 188 15.96%
1359 DGT 30 67 44.78%