Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
604 C3 39 121 32.23%
614 ELECTRIC 39 157 24.84%
1247 EQUA - Phương trình 39 139 28.06%
483 DPRUNNING – Tập chạy 39 105 37.14%
1064 MINSUM - Biến đổi số 38 134 28.36%
814 POLE2 - Cột điện 2 38 134 28.36%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
594 SCHOOL - Đường đến trường 38 146 26.03%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 38 173 21.97%
5034 TACHTU - Tách các từ 38 51 74.51%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 106 35.85%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 38 54 70.37%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 60 63.33%
510 ITLINEUP – Bò xếp hàng 38 68 55.88%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 85 43.53%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 37 105 35.24%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 37 114 32.46%
819 NUMMAX - Dãy chứa max 37 134 27.61%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 37 173 21.39%
1356 WATERFILL - Tràn nước 37 124 29.84%
5016 FIRSTDIG - Chữ số đầu tiên 37 42 88.10%
5023 TONGDONG - Tổng các số trên mỗi dòng 37 49 75.51%
1219 REMAINDER - Số dư 37 254 14.57%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 37 58 63.79%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%