Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 47 113 41.59%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
368 THETICH - Tổng thế tích 47 76 61.84%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 47 67 70.15%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 47 51 92.16%
683 SUPREFIX – Tiền tố và hậu tố 47 217 21.66%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 47 75 62.67%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 47 196 23.98%
523 QMAXONRK – Truy vấn giá trị lớn nhất trên đoạn 46 155 29.68%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 46 138 33.33%
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 46 79 58.23%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 45 182 24.73%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
834 VECTOR - Véc tơ 45 80 56.25%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 45 70 64.29%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 45 210 21.43%
364 AWARDS - Trao giải 45 109 41.28%
5032 DEMLOAI - Đếm các loại ký tự 45 64 70.31%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 45 74 60.81%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 45 110 40.91%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 44 92 47.83%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 44 98 44.90%
1124 GAMESHOW - Trò chơi truyền hình 44 209 21.05%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 44 106 41.51%