Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 48 100 48.00%
458 HFNUMBER - Số có bạn 167 671 24.89%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 30 38 78.95%
460 ARRAY - Dãy số 60 129 46.51%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 57 71.93%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 37 55 67.27%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 28 28 100.00%
464 FLASHMOB - Flash Mob 55 140 39.29%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 43 70 61.43%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 32 56 57.14%
467 COVER - Mái che 63 188 33.51%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 21 54 38.89%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 21 47 44.68%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 50 81 61.73%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 41 68 60.29%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 13 25 52.00%
473 DPWATER – Cấp nước 21 34 61.76%
474 DPMARKET – Hội trợ 99 308 32.14%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 29 43 67.44%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 23 104 22.12%
477 DPKESACH – Giá sách 31 84 36.90%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 29 130 22.31%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 20 33 60.61%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 28 64.29%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 30 87 34.48%