Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
456 TONGUOC2 – Tính tổng ước 2 74 165 44.85%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 52 101 51.49%
458 HFNUMBER - Số có bạn 144 582 24.74%
459 SPACECNT - Đếm dấu cách 31 41 75.61%
460 ARRAY - Dãy số 63 127 49.61%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 63 65.08%
462 ARRAY2 - Dãy số 2 39 59 66.10%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 29 29 100.00%
464 FLASHMOB - Flash Mob 61 152 40.13%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 60 87 68.97%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
467 COVER - Mái che 57 165 34.55%
468 DPCOINGAME – Trò chơi với những đồng xu 23 60 38.33%
469 DPPUSHUPS – Chống đẩy 26 67 38.81%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%
472 UCLNPATH – Đường đi không nguyên tố 12 36 33.33%
473 DPWATER – Cấp nước 22 41 53.66%
474 DPMARKET – Hội trợ 82 255 32.16%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 35 68 51.47%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 129 20.93%
477 DPKESACH – Giá sách 21 55 38.18%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
479 DPBUCKET – Phân phối sản phẩm 27 60 45.00%
480 EPROTEST – Bò biểu tình (bản dễ) 18 27 66.67%