Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 27 133 20.30%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 43 133 32.33%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 132 12.88%
820 JUMP - Nhảy về đích 23 131 17.56%
827 SEQ - Dãy số 39 131 29.77%
1356 WATERFILL - Tràn nước 38 131 29.01%
451 DPPAINT – Sơn nhà 73 131 55.73%
1046 SPERFECT - Hệ thống gần hoàn hảo 41 128 32.03%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 128 53.91%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 73 128 57.03%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 84 128 65.63%
682 EXTPALIN – Mở rộng xâu thành Palindrom 24 128 18.75%
214 CONGRESS - Cuộc họp 63 128 49.22%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 49 127 38.58%
653 AVERAGE 5 127 3.94%
460 ARRAY - Dãy số 63 127 49.61%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 126 28.57%
1360 TREE - Đường kính cây 17 126 13.49%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 68 126 53.97%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 51 126 40.48%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 40 126 31.75%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 68 125 54.40%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
2001 JOB - Sắp xếp công việc 18 124 14.52%