Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1262 LISTAB 30 112 26.79%
653 AVERAGE 6 111 5.41%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 23 109 21.10%
626 HARMONY 60 109 55.05%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 59 108 54.63%
5010 FIB - Dãy số Fibonacci 72 107 67.29%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 17 107 15.89%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 45 106 42.45%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 61 106 57.55%
607 MAKERECT 34 106 32.08%
364 AWARDS - Trao giải 42 106 39.62%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 106 35.85%
812 POLE - Cột điện 36 105 34.29%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
1232 GCDLCM - Ước chung và Bội chung 16 105 15.24%
483 DPRUNNING – Tập chạy 39 105 37.14%
513 BITINVCNT – Đếm số nghịch thế 36 104 34.62%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
317 MK12SUM – Đa thức 11 104 10.58%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 57 104 54.81%
610 LINETRIP 41 103 39.81%
584 DPFLOWER - Khăn đỏ và bó hoa tặng bà 33 102 32.35%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 7 102 6.86%