Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 125 49.60%
478 DPPRIZE – Phần thưởng 16 125 12.80%
217 NUMBERS - Số may mắn 64 124 51.61%
1376 TOUR - Hành trình du lịch 17 123 13.82%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 65 122 53.28%
633 COUNT 32 122 26.23%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 64 121 52.89%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 64 121 52.89%
879 ABREC 19 121 15.70%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 26 121 21.49%
15 HY008 - Dãy ước 53 120 44.17%
817 TEAM - Đội hình thi đấu 31 120 25.83%
820 JUMP - Nhảy về đích 21 120 17.50%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
526 GCDQUERY – Truy vấn ước chung lớn nhất 48 119 40.34%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 28 119 23.53%
605 DEMSO 40 119 33.61%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 61 119 51.26%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 53 118 44.92%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 38 118 32.20%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 24 117 20.51%