Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2003 HACK 1 2 50.00%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
1495 BALLGAME - Trò chơi thả bóng 0 2 0.00%
1497 BR - Xanh và đỏ 0 2 0.00%
2267 HAMMING 1 2 50.00%
2015 BCL 0 2 0.00%
2278 DFS 0 2 0.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
1263 MEDIAN - Trung vị 2 2 100.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
2295 DIVINAT 2 2 100.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1274 ISLAND 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2051 EGROUP 0 3 0.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
1556 LIFE - Chất lượng cuộc sống 0 3 0.00%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0 3 0.00%
2085 CARDRM 1 3 33.33%
1318 TREEREBLD - Sửa cây 2 3 66.67%