#2044. GAME - Trò chơi với dãy số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 06

An và Bình đang chơi một trò chơi như sau. Mỗi người có một dãy n số. Trò chơi diễn ra trong m lượt, An đi trước. Tại mỗi lượt, người chơi chọn một số bất kì trong dãy số của mình, cộng vào tổng điểm đang có, rồi xoá nó đi. Sau m lượt, người chơi có nhiều điểm hơn là người thắng cuộc. Nếu hai người chơi bằng điểm nhau thì trò chơi kết thúc hoà.

Sau khi chơi một số lượt, An tự hỏi liệu mình có thể thắng Bình trong mọi trường hợp hay không. Hãy giúp An trả lời câu hỏi đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương t là số lượng test. Sau đó là t test.
  • Mỗi test bắt đầu bằng một dòng chứa hai số nguyên n m - độ dài dãy số của mỗi người chơi và số lượt chơi. Sau đó là một dòng chứa n số nguyên a_1, a_2, . . . , a_n\ (0 ≤a_i ≤1000) là dãy số của An. Cuối cùng là một dòng chứa n số nguyên b_1, b_2, . . . , b_n\ (0 ≤b_i ≤1000) là dãy số của Bình. Tổng n trong tất cả các test không vượt quá 10000 .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi test, nếu An luôn thắng Bình thì ghi ra một dòng chứa từ YES, ngược lại, ghi ra một dòng chứa từ NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
3 1
2 4 6
1 3 5
2 2
1 6
2 3
Dữ liệu ra:
NO
YES