Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2150 XYZ 0 0 -
2149 TRIPLE 0 0 -
2148 SUM 0 0 -
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2146 LOTARIE 0 0 -
2145 SCANNER 0 0 -
2144 READ 0 0 -
2143 PATH 0 0 -
2142 BTN2 0 1 0.00%
2141 AIWAR 0 0 -
2140 TRIANGLE 0 0 -
2139 PERIOD 1 6 16.67%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
2137 GAMES 0 0 -
2136 BARONS 0 0 -
2135 ACCEPTED 7 10 70.00%
2134 TELEFON 0 0 -
2133 TEAMS 2 9 22.22%
2132 STONES 0 0 -
2131 RUN 0 0 -
2130 COLTRI 2 5 40.00%
2129 STEP 0 0 -
2128 ROOKS 0 0 -
2127 PHOTO 0 0 -
2126 GAME 2 8 25.00%