Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2151 262144 0 2 0.00%
2150 XYZ 0 2 0.00%
2149 TRIPLE 0 2 0.00%
2148 SUM 0 2 0.00%
2147 ROOK2 0 5 0.00%
2146 LOTARIE 0 2 0.00%
2145 SCANNER 0 2 0.00%
2144 READ 1 7 14.29%
2143 PATH 0 2 0.00%
2142 BTN2 0 3 0.00%
2141 AIWAR 0 4 0.00%
2140 TRIANGLE 0 3 0.00%
2139 PERIOD 1 6 16.67%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%
2137 GAMES 0 5 0.00%
2136 BARONS 0 3 0.00%
2135 ACCEPTED 4 6 66.67%
2134 TELEFON 0 2 0.00%
2133 TEAMS 2 9 22.22%
2132 STONES 0 2 0.00%
2131 RUN 0 3 0.00%
2130 COLTRI 2 5 40.00%
2129 STEP 0 2 0.00%
2128 ROOKS 0 2 0.00%
2127 PHOTO 0 2 0.00%