Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1218 DIGIT - Tìm chữ số 25 100 25.00%
206 EQUA - Giải phương trình 48 100 48.00%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 48 99 48.48%
1213 POOL - Bể bơi 30 99 30.30%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 59 99 59.60%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
568 RMOVE - Di chuyển robot 48 98 48.98%
576 COMNET - Mạng máy tính 66 98 67.35%
577 ZAM - Kén chồng 39 98 39.80%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 44 98 44.90%
511 ITQPMAX – Truy vấn cặp lớn nhất 27 98 27.55%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 97 18.56%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 27 97 27.84%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
5145 BFS - Tìm kiếm theo chiều rộng 57 96 59.38%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 95 36.84%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 55 95 57.89%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 95 25.26%
213 ARCHERY - Bắn cung 39 95 41.05%
1055 PINPOS - Đinh ghim 34 94 36.17%
1064 MINSUM - Biến đổi số 30 94 31.91%
1111 MEDSUM - Tổng trung vị 20 94 21.28%