Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
381 PASSENCR - Mã hóa mật khẩu 37 64 57.81%
1002 MINE - Đào vàng 15 64 23.44%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 22 63 34.92%
12 HY005 21 63 33.33%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 32 63 50.79%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 35 63 55.56%
835 DISCOUNT - Mua 3 tặng 1 35 63 55.56%
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 40 63 63.49%
1258 BANBI - Bắn bi 24 63 38.10%
1291 LCS - Xâu con chung dài nhất 9 62 14.52%
1547 CLOUD - Điện toán đám mây 12 62 19.35%
658 LIBRARY 25 62 40.32%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 35 61 57.38%
1347 BMAZE 1 61 1.64%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 28 61 45.90%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 27 61 44.26%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 31 61 50.82%
1256 TIME - Thời gian trung bình 23 61 37.70%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 27 61 44.26%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 35 60 58.33%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 53 60 88.33%
581 RECTANGLE - Hình chữ nhật 38 60 63.33%
1446 PRODUCT - Tích lớn nhất 10 60 16.67%
438 DPRECCNT – Đếm hình vuông 29 60 48.33%
811 INFINITY - Vô hạn 10 59 16.95%