Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 44 80 55.00%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 269 569 47.28%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 83 151 54.97%
543 SPANNING – Cây khung 154 301 51.16%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 68 142 47.89%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 34 96 35.42%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 48 115 41.74%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 29 24.14%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 16 102 15.69%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 47 122 38.52%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 275 514 53.50%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 172 392 43.88%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 69 202 34.16%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 26 63 41.27%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 186 508 36.61%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 241 518 46.53%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 82 92 89.13%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 90 245 36.73%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 85 283 30.04%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 52 98 53.06%
565 EVA - Sơ tán 87 152 57.24%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 21 38 55.26%