Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 34 53 64.15%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 175 379 46.17%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 98 225 43.56%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 75 201 37.31%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 136 362 37.57%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 163 358 45.53%
561 ABSCOUNT - Đếm xâu AB 72 81 88.89%
562 BINLISTED - Liệt kê xâu nhị phân 72 193 37.31%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 75 235 31.91%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 43 93 46.24%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%