Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2075 CHARM 16 44 36.36%
2074 BUFFALO 0 0 -
2073 AFARM 1 2 50.00%
2072 SIMPLICITY 2 5 40.00%
2071 HACKER 0 0 -
2070 GEARS 0 0 -
2069 DOTS 0 0 -
2068 BIGSQ 0 0 -
2067 SUMEZ - Tổng dễ 71 154 46.10%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2065 PALINEZ 21 33 63.64%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 14 43 32.56%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 79 27.85%
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 3 6 50.00%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
2058 ARBORE 0 0 -
2057 SEQ 12 49 24.49%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
2055 MOVE 6 30 20.00%
2054 LCS 27 47 57.45%
2053 KNAPSACK 31 66 46.97%
2052 HOUSE 8 9 88.89%
2051 EGROUP 0 3 0.00%