Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
2058 ARBORE 0 0 -
2057 SEQ 4 21 19.05%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
2055 MOVE 6 30 20.00%
2054 LCS 16 33 48.48%
2053 KNAPSACK 16 29 55.17%
2052 HOUSE 7 7 100.00%
2051 EGROUP 0 3 0.00%
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2049 COWRUN - Tập chạy 14 48 29.17%
2048 BABYLONTOWER 8 15 53.33%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2043 SỐ FIBONACCI 8 44 18.18%
2042 EXAM - Làm bài thi 2 19 10.53%
2041 DEBUG 0 1 0.00%
2040 CONTEST - Chọn đội tuyển 1 2 50.00%
2039 BILA 3 3 100.00%
2038 AGGRESSIVE COWS 0 0 -