Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2067 SUMEZ - Tổng dễ 66 146 45.21%
2066 REMSQR - CẮT GIẤY 9 18 50.00%
2065 PALINEZ 11 18 61.11%
2064 LAKE - HỒ NƯỚC 13 42 30.95%
2063 FIB2 - Xâu FIBONACCI 2 22 78 28.21%
2062 EXERCISE - Làm bài tập 0 0 -
2061 DELIVERY - GIAO HÀNG 0 0 -
2060 CIRCLES - ĐƯỜNG TRÒN 2 5 40.00%
2059 BITSTR 14 29 48.28%
2058 ARBORE 0 0 -
2057 SEQ 10 36 27.78%
2056 TRIBONACCI 8 12 66.67%
2055 MOVE 6 30 20.00%
2054 LCS 25 45 55.56%
2053 KNAPSACK 21 52 40.38%
2052 HOUSE 8 9 88.89%
2051 EGROUP 0 3 0.00%
2050 DISPATCHING 5 8 62.50%
2049 COWRUN - Tập chạy 27 82 32.93%
2048 BABYLONTOWER 9 16 56.25%
2047 TIMER - Đồng hồ 0 0 -
2046 NUMBERS - Số đẹp 0 3 0.00%
2045 PROBLEM - Giải quyết vấn đề 1 2 50.00%
2044 GAME - Trò chơi với dãy số 1 2 50.00%
2043 SỐ FIBONACCI 8 45 17.78%