Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
678 NYTRAVEL 37 84 44.05%
1203 CUTLINE - Cắt hàng 37 97 38.14%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 37 66 56.06%
1219 REMAINDER - Số dư 37 255 14.51%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 37 58 63.79%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 36 66 54.55%
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 36 114 31.58%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 36 55 65.45%
1212 DELARR - Xóa dãy 36 71 50.70%
466 FULLSTR - Chuỗi con đầy đủ 36 62 58.06%
470 STUPIDBIRD – Con chim ngu ngốc 36 56 64.29%
5079 LKBIN - Liệt kê xâu nhị phân 36 42 85.71%
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 36 283 12.72%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
1062 TREE - Điều chỉnh cây 35 108 32.41%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 95 36.84%
1431 AMT - Trộm ATM 35 220 15.91%
5033 TONGCHUSO - Tổng các chữ số 35 57 61.40%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 35 58 60.34%
475 QPROFIT – Truy vấn lợi nhuận 35 68 51.47%
5084 MAXPALIN - Xâu đối xứng 35 118 29.66%
481 HPROTEST – Bò biểu tình (bản khó) 35 86 40.70%