Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1082 BALANCED - Giao thông cân bằng 27 65 41.54%
663 RBPOINT2 27 75 36.00%
5031 DEMKYTU - Đếm các loại chữ cái 27 45 60.00%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 27 52 51.92%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 27 38 71.05%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 27 61 44.26%
1048 PRODUCT - Tích lớn nhất 26 150 17.33%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 26 50 52.00%
1375 DRAWRECT - Vùng liên thông 26 57 45.61%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 26 49 53.06%
633 COUNT 26 96 27.08%
635 AVG3NUM 26 28 92.86%
658 LIBRARY 26 64 40.63%
1431 AMT - Trộm ATM 26 153 16.99%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 26 98 26.53%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 26 86 30.23%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 26 35 74.29%
5026 DAODONG - Đảo dòng 26 36 72.22%
5039 PALIN - Xâu đối xứng 26 39 66.67%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 26 33 78.79%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 26 119 21.85%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
463 DIGIT2 - Số chữ số 2 26 26 100.00%