Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
465 TRIANGLE - Ghép tam giác 44 71 61.97%
5078 CHINHHOP - Liệt kê các chỉnh hợp (không lặp) 44 56 78.57%
5081 CPRIME - Số song nguyên tố 44 70 62.86%
1022 PART - Chia đoạn 44 76 57.89%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 43 123 34.96%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 43 142 30.28%
514 BITCRATE – Đánh giá lập trình viên 42 133 31.58%
15 HY008 - Dãy ước 42 65 64.62%
21 HY014 - Di chuyển Robot 42 69 60.87%
542 DISJOINTSET – Các tập rời nhau 42 61 68.85%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 42 76 55.26%
324 MK30SOHOC – Số hoàn thiện 42 208 20.19%
328 MK41PHANSO – Liên phân số 42 73 57.53%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 42 96 43.75%
1219 REMAINDER - Số dư 42 281 14.95%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 42 140 30.00%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 41 76 53.95%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
842 SORTTOOL - Công cụ sắp xếp kì lạ 41 97 42.27%
461 DIGIT5 - Số chữ số 5 41 57 71.93%
471 DPCNTPALIN – Phân tích chuỗi thành Palindrom 41 68 60.29%
483 DPRUNNING – Tập chạy 41 114 35.96%
1003 CONSTRUCT - Xây dựng 41 141 29.08%
827 SEQ - Dãy số 40 127 31.50%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 40 82 48.78%